استیک با سبزیجات

Steak + Vegetable

580000 ریال – 73 امتیاز

اســتیک با ســس

Steak + Sauce

530000 ریال – 66 امتیاز

تــی بــن

T – Bon

600000 ریال – 75 امتیاز

لمــب چاپــس

Lamb Chops

530000 ریال – 66 امتیاز

هرمــس اســتیک

Hermes Steak

550000 ریال – 69 امتیاز

اســتیک و میــگو

Steak + Shrimp

660000 ریال – 83 امتیاز

اســتیک سالــمون

Salmon Steak

400000 ریال – 50 امتیاز

میگــو سوخــاری

Fried Shrimp

580000 ریال – 73 امتیاز

بیــف استــراگانف

Beef Stroganoff

420000 ریال – 53 امتیاز

میــگو چــوبی

Grilled Shrimp

500000 ریال – 63 امتیاز

خــوراک زبــان

Beef Tongue

380000 ریال – 48 امتیاز

شیــش کبــاب

Shish Kebab

480000 ریال – 60 امتیاز

استیک مرغ با سبزیجات

Chicken Steak + Vegetable

270000 ریال – 34 امتیاز

چیــکن پارمــژان

Parmesan Chicken

280000 ریال – 35 امتیاز

اســتیک مــرغ هــرمس

Hermes Chicken Steak

280000 ریال – 35 امتیاز

مــرغ و میــگو بادامــی

Chicken + Almond Shrimp

380000 ریال – 48 امتیاز

بشــقاب سبزیــجات

Vegetable Plate

150000 ریال – 19 امتیاز

فیــله مینیــون

Vegetable Plate

580000 ریال – 73 امتیاز