شما میتوانید با سفارش هر صبحانه در شعبه جلفا یک چای یا قهوه به دلخواه سفارش دهید.

نــان فرانســوی

French Toast

180000 ریال – 23 امتیاز

انگلیــسی

English Breakfast

250000 ریال – 31 امتیاز

ایــرانی

Iranian

250000 ریال – 31 امتیاز

پنکــیک

Pancake

230000 ریال – 29 امتیاز

وافــل

Waffle

230000 ریال – 29 امتیاز

کــرپ

Crepe

230000 ریال – 29 امتیاز

امــلت

Omlette

230000 ریال – 29 امتیاز

بندیــک

Benedict – Egg

250000 ریال – 31 امتیاز

اوت میــل

Oatmeal

150000 ریال – 19 امتیاز