کــاستــرول

Castrol

280000 ریال – 35 امتیاز

پـنـــه

Penne

280000 ریال – 35 امتیاز

پاستــا میگــو

Shrimp Pasta

310000 ریال – 39 امتیاز

چیکــن پاستــا

Chiken Pasta

240000 ریال – 30 امتیاز

اسپــاگتــی

Spaghetti

230000 ریال – 29 امتیاز

لــازانیــا

Lasagne

240000 ریال – 30 امتیاز

کــالابــرس

Calabrese

290000 ریال – 36 امتیاز

پاستــا ناپولتــانا

Napolitana Pasta

210000 ریال – 26 امتیاز

پاستــا هرمــس

Hermes Pasta

340000 ریال – 43 امتیاز