هــرمــس

Hermes Special

380000 ریال – 48 امتیاز

مــارگــاریتــا

Margarita

190000 ریال – 24 امتیاز

اســفناج

Spinach

250000 ریال – 31 امتیاز

کاپـریچـیوسـا

Capricciosa

290000 ریال – 36 امتیاز

وگــی تــاله

Veggie Tales

200000 ریال – 25 امتیاز

آفریــکانــو

Africano

240000 ریال – 30 امتیاز

پپــرونــی

Pepperoni

230000 ریال – 29 امتیاز