بوقلمــون دودی

Smoked Turkey

250000 ریال – 31 امتیاز

همبرگــر

Hamburger

170000 ریال – 21 امتیاز

چیــز برگــر

Cheese Burger

180000 ریال – 23 امتیاز

هات داگ

Hotdog

190000 ریال – 24 امتیاز

قاچ سیب زمینی

Potato Wedges

70000 ریال – 9 امتیاز

چیکــن برگــر

Chiken Burger

200000 ریال – 25 امتیاز

بیفتــک

Biftek

280000 ریال – 35 امتیاز

سیب تنـوری

Baked Potato

60000 ریال – 8 امتیاز

رســت بیــف

Roast Beef

260000 ریال – 33 امتیاز

سیب هرمس

Hermes potato

120000 ریال – 15 امتیاز